Každý den otevřeno od 10:00 - 21:00...Těšíme se na Vás

Skryté

Kačer Donald_info

ČEŠTINA

Kačer Donald

Pro tuto sochu byl inspirací Kačer Donald, známý také jako Donald Duck. Je to jedna z nejznámějších

postav vytvořených společností Disney. Jeho postava byla avytvořena v roce 1934 Carlem Barks.

Později se stal klíčovou postavou v mnoha kreslených filmech, komiksech a televizních seriálech

Disney. Donald nosí námořnický oblek s motýlkem a bílými rukavicemi. Jeho charakter je často znám

pro svůj zvláštní hlas, který vytvořil Clarence "Ducky" Nash. Donald je často zobrazován jako

nešikovný, impulzivní a náchylný k nesnázím, což dodává jeho postavě komický nádech. Donald se

objevil v mnoha animovaných filmech, komiksech a televizních pořadech, jak samostatně, tak ve

spojení s dalšími postavami, jako jsou Mickey Mouse, Goofy a další.

Víš, kdo společně s Kačerem Donaldem patří do takzvané „Velké Trojky“ animovaných postav od

Disney?

 

ENGLISH

Donald Duck

Donald Duck, was the inspiration for this sculpture. He is one of the most famous characters created

by Disney. He was created in 1934 by Carl Barks, but later became a key character in many Disney

cartoons, comics and television series. Donald wears a sailor suit with a bow tie and white gloves. His

character is often known for his distinctive voice, which was created by Clarence "Ducky" Nash.

Donald is often portrayed as awkward, impulsive and prone to trouble, which adds a comic element

to his character. Donald has appeared in many animated films, comics and television shows, both on

his own and in conjunction with other characters such as Mickey Mouse, Goofy and others.

Do you know who, along with Donald Duck, belongs to Disney's so-called "Big Three" animated

characters?

Mario_info

ČEŠTINA

Mario

Tato figurína je inspirována Mariem, což je ikonická postava z videoher, která se poprvé objevila v roce

1985 ve hře Super Mario Bros., vyvinutou společností Nintendo. Tuto postavu vytvořil japonský

designér Shigeru Miyamoto. Mario je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších herních hrdinů v

historii videoher. Mario je italský instalatér s charakteristickým oblečením, červenou kšiltovkou,

modrým skafandrem, bílými rukavicemi a rudými botami. Spolu se svým bratrem se snaží zachránit

princeznu Peach od zlého Bowsera, který je klasickým záporákem v sérii her Super Mario. Mario se

stal tváří společnosti Nintendo a zahrál tak klíčovou roli v mnoha úspěšných hrách, včetně Super

Mario Bros., Super Mario 64, Super Mario Galaxy a mnoha dalších. V průběhu let se postava Maria

rozšířila i mezi další onlinové formáty, včetně filmu, televize a merchandisingu. Mario se tak stal

jednou z nejuznávanějších a nejvlivnějších postav ve světě videoher.

 

Víš, jak se jmenuje jeho bratr, se kterým se snaží zachránit princeznu?

 

ENGLISH

Mario

This figure is inspired by Mario, the iconic video game character who first appeared in 1985 in the

Super Mario Bros. game developed by Nintendo. This character was created by Japanese designer

Shigeru Miyamoto. Mario is one of the most famous and popular video game heroes in the history of

video games. Mario is an Italian plumber with a distinctive outfit, a red cap, blue spacesuit, white

gloves and red boots. Together with his brother, he tries to save Princess Peach from the evil Bowser,

who is a classic villain in the Super Mario series of games. Mario has become the face of Nintendo

and has played a key role in many successful games, including Super Mario Bros., Super Mario 64,

Super Mario Galaxy and many others. Over the years, he expanded into other formats, including film,

television, and merchandising, and became one of the most recognized and influential figures in the

video game world.

 

Do you know the name of the brother he's trying to save the princess with?

Sněhurka_info

ČEŠTINA

Sněhurka

Inspirace pochází z legendárního animovaného filmu Sněhurka a sedm trpaslíků. Snímek vznikl v

roce 1937 a jedná se o první celovečerní film z dílny Walta Disneye a režiséra Davida Handa. V roce

2008 byl Americkým filmovým institutem zařazen mezi 10 nejlepších animovaných filmů na světě. O

další verzi pohádky se zasluhují bratři Grimmové – zde se poprvé vyskytuje i kouzelné zrcadlo a všech

7 trpaslíků, kteří byli poprvé pojmenováni v broadwayské hře už v roce 1912.

 

Dokážeš si vzpomenout alespoň na 5 jmen trpaslíků?

 

ENGLISH

Snow White

The inspiration comes from the legendary animated film Snow White and the Seven Dwarfs. The film

was made in 1937 and is the first feature film from Walt Disney director David Hand. In 2008, it was

named one of the 10 best animated films in the world by the American Film Institute. Another

version of the fairy tale is credited to the Brothers Grimm - this is the first time the magic mirror and

all 7 dwarfs, who were first named in a Broadway play back in 1912, make an appearance.

 

Can you think of at least 5 dwarf names?

Optimus Prime_info

ČEŠTINA

Optimus Prime

Tato socha je inspirována jedním z autobotů známého z filmů o Transformerech, jejichž většinu

režíroval americký producent a režisér Michael Bay. Michael Bay je známý svými akčními snímky

s rychlými střihy a speciálními efekty. Optimus Prime je jedna z hlavních postav a vyznačuje se svou

čestností, odvahou a silou. Společně s Bumblebeem se jedná o jednu z našich nejtěžších figurín – váží

něco málo přes 1 tunu.

Víš, do jakého auta se transformuje Optimus Prime?

 

ENGLISH

Optimus Prime

This sculpture is inspired by one of the Autobots known from the Transformers films, most of which

 

were directed by American producer and director Michael Bay. Michael Bay is known for his fast-

paced action films with quick cuts and special effects. Optimus Prime is one of the main characters

 

and is distinguished by his honesty, courage and strength. Together with Bumblebee, he is one of our

heaviest mannequins - weighing just over 1 ton.

Do you know what car Optimus Prime transforms into?

Britská královská garda_info

ČEŠTINA

Britská královská garda

Pro tyto dvě figuríny byla inspirací světoznámá Britská královská garda. Jedná se o vojenskou

jednotku, která je pověřena střežením oficiálních královských rezidencí ve Velké Británii. Najdete je

nejen u Buckinghamského paláce, ale také například v Tower of London nebo na Windsor Castle. Mezi

širokou veřejností je královská stráž známá hlavně svou povinností nehybně stát na místě či zákazem

s kýmkoli mluvit (hlavně z řad turistů, kteří se o to často snaží). Zákaz mluvení platí pro vojáky do

chvíle, kdy je někdo výrazně nezačne obtěžovat, poté mohou člověka slovně varovat a případně na něj

namířit bajonet, ale v takové chvíli už se situaci věnuje tamní policisté. Dále je královská garda známá

svými vysokými černými huňatými čepicemi. Jejich černé čepice jsou vyrobeny z pravé medvědí srsti a

váží až 2 kilogramy. Útočné pušky SA 80, které mají vojáci u sebe, zpravidla nejsou nabité a není je

tedy možné použít. Jediná část pušky, kterou je tak možné využít, je již zmíněný bajonet. Každých 10

minut mají vojáci dovoleno se pootočit doleva, ujít 10 kroků a zase se vrátit zpět do své pozice. Díky

tomu alespoň trochu rozpohybují tělo a zvládnou vydržet celou směnu. Směna královské gardy u

Buckinghamského paláce trvá 24 nebo 48 hodin, přičemž na strážní službě stráví voják 2 hodiny a

následně má 4 hodiny volno.

Víš, jakou mají vojáci barvu uniformy?

 

ENGLISH

British Royal Guard

These two mannequins were inspired by the world-famous British Royal Guard. This is a military unit

charged with guarding the official royal residences of Great Britain. You can find them not only at

Buckingham Palace, but also, for example, at the Tower of London or Windsor Castle. Among the

general public, the Royal Guards are mainly known for their duty to stand still, their prohibition to

speak to anyone (especially tourists who often try to do so) and their tall black bushy hats. Their black

caps are made of real bear hair and weigh up to 2 kilograms. The SA 80 assault rifles carried by the

soldiers are usually not loaded and therefore cannot be used. The only part of the rifle that can be

used is the bayonet. Soldiers are not allowed to speak until they are significantly harassed, after

which they can verbally warn the person and possibly point the bayonet at them, but at that point

the situation is dealt with by the local police. Soldiers are allowed to turn to the left every 10 minutes,

walk 10 paces and return to their position. That way, they can at least move their bodies a little bit

and can last the whole shift. A Royal Guard shift at Buckingham Palace lasts 24 or 48 hours, with a

soldier spending 2 hours on guard duty and then 4 hours off.

Do you know what colour of uniform the soldiers wear?

Železný trůn - info

ČEŠTINA

Železný trůn

Tato socha je inspirována Železným trůnem, což je fiktivní prvek z knižní série "Hra o trůny" (Game of

Thrones) od spisovatele George R. R. Martina. Tato série se stala velmi populární a byla zfilmována

jako televizní seriál s názvem "Hra o trůny". Železný trůn je symbolický trůn, na kterém sedí panovník

Sedmi království ve Westerosu, jež je fiktivním kontinentem v tomto světě. Trůn je vyroben z tisíců

ocelových mečů, které byly sbírány a spojeny do jednoho monumentálního sedadla. Tímto způsobem

bylo symbolicky zdůrazněno sjednocení Sedmi království. Postava, která sedí na Železném trůnu, je

považována za nejvyššího vládce Westerosu. Železný trůn se stal jedním z nejrozpoznatelnějších

symbolů celé série a představuje klíčový atribut příběhu. Konflikty a intriky kolem trůnu tvoří jednu z

hlavních zápletek "Hry o trůny".

 

Vzpomeneš si alespoň na 5 rodů ze Hry o trůny?

 

ENGLISH

Iron Throne

This sculpture is inspired by the Iron Throne, a fictional element from the Game of Thrones book

series by George R. R. Martin. This series became very popular and was adapted into a television

series called 'Game of Thrones'. The Iron Throne is a symbolic throne on which sits the ruler of the

Seven Kingdoms in Westeros, which is a fictional continent in this world. The throne is made of

thousands of steel swords that have been collected and joined together to form one monumental

seat. In this way, the unification of the Seven Kingdoms was symbolically emphasized. The figure who

sits on the Iron Throne is considered the supreme ruler of Westeros. The Iron Throne became one of

the most recognizable symbols of the entire series and played a key role in the story. The conflicts and

intrigues surrounding it form one of the main plots of "Game of Thrones".

 

Can you think of at least 5 houses from Game of Thrones?

Pepek námořník - info

ČEŠTINA

Pepek námořník

Socha je inspirována hlavní postavou známou především ze stejnojmenného animovaného seriálu.

Tvůrcem Pepka námořníka je komiksový kreslíř E. C. Segar. Oblíbená postava se poprvé objevila v roce

1929 v minikomiksu s názvem Thimble Theatre. O 4 roky později (1933) byl uveden první krátký

černobílý animovaný film Popeye the Sailor. Pepek námořník proslul hlavně svými svalnatými pažemi,

dýmkou, kterou nikdy nedal z ruky a samozřejmě obrovskou konzumací špenátu.

 

Vzpomeneš si, jak se jmenuje jeho milovaná partnerka?

 

ENGLISH

Popeye the sailor

The sculpture is inspired by the main character known mainly from the animated series of the same

name. The creator of Popeye the Sailor is comic book artist E. C. Segar. The popular character first

appeared in 1929 in a minicomic called Thimble Theatre. Four years later (1933), the first short black

and white animated film Popeye the Sailor was released. Popeye the Sailor was mostly famous for his

muscular arms, his pipe, which he never let out of his hand, and of course his huge consumption of

spinach.

 

Can you remember the name of his beloved partner?

Mercedes - info

ČEŠTINA

Mercedes G

Tato socha je inspirována vozem německé automobilky Mercedes Benz. Písmeno G znamená

v originále Geländewagen neboli terénní vozidlo a jeho výroba probíhá od roku 1979. Nové modely

takzvaného „Géčka“ vyjedou i do kopců se stoprocentním stoupáním (45 stupňů) a zvládnou boční

náklon až 35 stupňů. Všechna auta v naší galerii jsou reprezentují původní modely z 90%. Ze všech

figurín jsou modely aut na výrobu časově nejnáročnější. Na jednom autě pracují většinou 4 řemeslníci

až 7000 hodin, což je zhruba 8 měsíců práce.

Tipni si, kolik stál vůbec nejdražší prodaný model od značky Mercedes.

(135 milionů euro – cca 3.2 miliardy korun, jednalo se o 1 ze 2 vyrobených modelů Mercedes Benz

1955 300 SLR Uhlenhaut Coupe a byl vydražen v květnu roku 2022)

 

ENGLISH

Mercedes G

This sculpture is inspired by a car from the German car manufacturer Mercedes Benz. The letter G

originally stands for Geländewagen, meaning off-road vehicle, and its production has been ongoing

since 1979. The new models can even climb up to a 100 percent incline (45 degrees) and can handle a

lateral tilt of up to 35 degrees. All the cars in our gallery are 90% representations of the original

model and are the most time consuming of all the sculptures. Usually, 4 craftsmen work on one car

for up to 7000 hours of work, which is roughly 8 months.

Guess how much the most expensive Mercedes model ever sold cost!

(135 million euros - it was 1 of 2 produced Mercedes Benz 1955 300 SLR Uhlenhaut Coupe models

and was auctioned in May 2022)

Lamborgini - info

ČEŠTINA

Lamborghini Aventador

Tato socha je inspirována jedním z nejznámějších modelů italské značky supersportovních automobilů

Lamborghini – Lamborghini Aventador. Model byl představen v roce 2011 a vyráběl se do roku 2022.

Hlavním poznávacím znakem je zcela nový design, který zahrnuje podobné znaky jako Lamborghini

Reventón. U našeho ocelového modelu není možné otevřít dveře, ale do auta se překročením dá

opatrně vlézt. Auta jsou pro naše řemeslníky nejvíce časově náročné typy soch a výroba tohoto

automobilu trvala skupině 5 lidí přes 8 měsíců.

Víš, s jakými typy motorových vozidel původně firma Lamborghini začínala?

 

ENGLISH

Lamborghini Aventador

This sculpture is inspired by one of the most famous models of the Italian super sports car brand

Lamborghini - the Lamborghini Aventador. The model was introduced in 2011 and was produced until

2022. The main distinguishing feature is a completely new design of the front of the car that includes

similar features to the Lamborghini Reventón. With our steel model, it is not possible to open the

door, but you can carefully climb into the car by stepping over it. Cars are the most time consuming

type of sculpture for our craftsmen and this car took a group of 5 people over 8 months to make.

Do you know what types of motor vehicles Lamborghini originally started with?

Stargate - info

Horusova stráž (Stargate)

Pro tuto figurínu byla inspirací Horusova stráž. Horus Guard jsou fiktivní postavy z televizního seriálu

Stargate. Jedná se o vojenskou jednotku, kterou používá fiktivní mimozemská rasa známá jako

Goa'uld, aby ochraňovala hvězdnou bránu. Goa'uld jsou parazitické bytosti, které ovládají lidské tělo a

vytvářejí si vlastní impérium ve vesmíru. Horus Guard jsou speciální vojenskou jednotkou, která nosí

charakteristické brnění a helmy ve tvaru sokolích hlav. Tato výstroj je odvozena od egyptské

mytologie, kde je sokol často spojován s bohy, včetně boha slunce Ra, kterého Goa'uld často považují

za svého vůdce. Úkolem Horus Guard je chránit hvězdnou bránu a další důležité zařízení nebo

osobnosti pod kontrolou Goa'uld. Jsou vybaveni pokročilými zbraněmi a technologiemi, které

 

umožňují efektivní bojové nasazení. Ve světě Stargate SG-1 se často setkáváme s boji mezi týmem SG-

1 a Horus Guard, přičemž hvězdná brána slouží jako prostředek pro cestování mezi různými světy a

 

galaxiemi.

 

ENGLISH

Horus Guard

This figure was inspired by the Horus Guard. The Horus Guard are fictional characters from the

Stargate television series. They are a military unit used by a fictional alien race known as the Goa'uld

to protect the Stargate. The Goa'uld are parasitic beings that take over the human body and create

their own empire in space. The Horus Guard are a special military unit that wear distinctive armor

and helmets shaped like falcon heads. This gear is derived from Egyptian mythology, where the falcon

is often associated with gods, including the sun god Ra, whom the Goa'uld often consider their leader.

The role of the Horus Guard is to protect the Stargate and other important installations or

personalities under Goa'uld control. They are equipped with advanced weaponry and technology that

allows for effective combat deployment. In the world of Stargate SG-1, we often see battles between

the SG-1 team and the Horus Guard, with the Stargate serving as a means of travel between different

worlds and galaxies.